VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO WWW.TOYMANIA.CZ

BADI, s.r.o. se sídlem Hrachová 16B, 821 05 Bratislava (dále jen "prodávající"), IČ: 44 358 695, DIČ: SK202268557. Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava II, vložka č. 54318/B pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu umístěného na www.toymania.cz

Kontakt:
E-mail: info@toymania.cz
Telefón:
+421 948 526 922

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inspektorát SOI pro Bratislavský region

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, Slovensko

odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele a právní oddělení

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem Slovenské republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny Obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny Obchodními podmínkami, zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na nákupy v internetovém obchodě BADI, s.r.o.  HYPERLINK "http://www.toymania.cz/" provozované na e-shopu www.toymania.cz a vztahují se výhradně na smlouvy uzavřené prostřednictvím tohoto e-shopu. VOP dále definuje a upřesňuje práva a povinnosti BADI, s.r.o. jako prodávajícího na jedné straně a spotřebitele (spotřebitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží nebo využívá služeb pro osobní potřebu nebo pro použití členy své domácnosti) nebo podnikatele společně jako "kupující" na straně druhé.
  Znění Obchodních podmínek může prodávající změnit nebo doplnit. Těmito ustanoveními nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z doby platnosti předchozí verze Obchodních podmínek.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě registrace kupujíciho na e-shopu www.toymania.cz může kupujíci přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní si kupující může zboží objednat.

 2. Při registraci www.toymania.cz i při objednávce zboží je kupující povinen poskytnout všechny údaje správně a pravdivě. Kupující je povinen při každé změně aktualizovat údaje obsažené v uživatelském účtu. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím vždy považovány za správné.

 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost o informacích nezbytných pro přístup k uživatelskému účtu.

 4. Kupující není oprávněn povolit používání uživatelského účtu třetími stranami.

 5. Prodávající může uživatelský účet uzavřít, zejména pokud kupující svůj uživatelský účet nepoužívá déle než 2 roky, nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu hardwaru a softwaru prodávajícího nebo třetích stran.

III. UZAVÍRÁNÍ PRODEJNÍCH SMLUV A OBJEDNÁVÁNÍ

 1. Pro konkrétní objednávku kupujícího platí pouze VOP v jejich verzi platné k datu objednávky. Textovou formu VOP si kupující může kdykoli stáhnout a vytisknout.

 2. Nabídkou na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží na e-shop www.toymania.cz, kde je prodávající tímto návrhem vázán po dobu umístění daného zboží na webových stránkách e-shopu. Kupní smlouva je vytvořena zasláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky společností BADI, s.r.o.. Přijetí návrhu obsahujícího změny, výhrady, omezení nebo jiné změny je zamítnutím návrhu a považuje se za nový návrh.

 3. Kupující zadá závaznou objednávku zadáním objednávky v e-shopu www.toymania.cz, uvedením požadovaných údajů a kliknutím na tlačítko " Odeslat objednávku" v posledním kroku procesu objednávání. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Badi, s.r.o. zašle kupujícímu po odeslání objednávky e-mail (na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce), v němž potvrdí přijetí objednávky a uvede rekapitalizaci objednávky.

 4. Kupní smlouva zavazuje prodávajícího, aby předmět nákupu kupujícímu předal a kupujícího předmět nákupu převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. V případě smluv, ve kterých obchodník odesílá zboží spotřebiteli, přechází riziko ztráty nebo poškození zboží na spotřebitele v okamžiku, kdy on sám nebo třetí strana (jiná než dopravce) určená spotřebitelem získá zboží do fyzického vlastnictví

 5. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s těmito VOP, včetně reklamačního řádu, seznámil a že s nimi souhlasí. Znění těchto VOP, formulář pro odstoupení od smlouvy, reklamační řád si kupující vždy může stáhnout přímo na webových stránkách www.toymania.cz, tyto dokumenty si můžete vytisknout i zde.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Pro každou jednotlivou položku je přímo v nabídce e-shopu uvedeno označení daného zboží, včetně popisu hlavních vlastností zboží.

 2. Pro každou jednotlivou položku je celková cena zboží v CZK přímo v konkrétní nabídce e-shopu. Tato cena je konečná, tj. včetně všech daní a poplatků kromě nákladů na doručení. Cena je vždy platná v době odeslání objednávky a prodávající je oprávněn jednostranně měnit ceny zboží s tím, že již uzavřená kupní smlouva nebude touto změnou ceny dotčena. Spolu s kupní cenou je kupující rovněž povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši.

 3. Po uzavření kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu společnosti BADI, s.r.o. jedním z následujících způsobů:          

 • a) dobírka - platba v hotovosti po obdržení zásilky kurýrovi nebo poštovnímu pracovníkovi. Tato služba je účtována ve výši 35 Kč.

 • b) online platba - na výběr z platebních metod: platba kartou, online bankovní platby a bankovní převody prostřednictvím platební brány Besteron. Tato služba nepodléhá poplatku. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží spolu s uvedením variabilního symbolu platby.

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 1. BADI, s.r.o. poskytuje kupujícímu dodání zboží na místo dodání v rámci Slovenské republiky na základě jeho požadavků, které si kupující může vybrat v procesu objednávání.

 2. Dodávku zboží zprostředkuje smluvní partner společnosti BADI, s.r.o. ve všední dny (pondělí až pátek). Dodání zboží probíhat do 10 pracovních dnů po odeslání objednávky. Zboží bude kupujícímu doručeno na adresu uvedenou v jeho objednávce (fakturační nebo jiná dodací adresa), ale musí se jednat o platnou dodací adresu ve Slovenské republice.

 3. Způsoby přepravy zboží na místo dodání jsou

  1. Doprava kurýrem - zásilka bude doručena kurýrem na dodací adresu, kterou jste uvedli v objednávce (doručení od 2 do 5 pracovních dnů po dokončení objednávky) za poplatek v celkové výši 99 Kč.

 4. V případě, že je druh dopravy dojednaný na zvláštní žádost kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto druhem dopravy.

 5. Při přebírání zboží od dopravce, které indikuje neoprávněné vniknutí do zásilky nebo poškození zásilky, kupující nemusí převzít zásilku od dopravce. Doporučujeme, abyste si nechali napsat kurýrem záznam o škodě.

VI. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udíleného důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží, ale pouze v případě, že je zboží v nepoužitém a opětovně prodejném 100% stavu. Prodávající upozorňuje, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel (kupující) náklady spojené s vrácením zboží (poštovného).

 2. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zboží přijaté od prodávajícího odešle nebo předá bez zbytečného odkladu - nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Místem vrácení zboží je adresa společnosti BADI, s.r.o., se sídlem na adrese Hrachová 16B, 821 05 Bratislava, Slovensko.

 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, společnost BADI, s.r.o. mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (pokud bylo zboží vráceno společnosti BADI, s.r.o.), veškeré peníze za zboží, které od něj na základě smlouvy obdržela, stejným způsobem. Společnost BADI, s.r.o. vrátí přijaté prostředky spotřebiteli (kupujícímu) jiným způsobem pouze v případě, že spotřebitel souhlasí a nevzniknou mu dodatečné náklady. Přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek kupující souhlasí s tím, že splečnost BADI, s.r.o. vrátí přijaté prostředky kupujícímu následujícím způsobem. BADI, s.r.o. by ráda uvedla, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, není společnost BADI, s.r.o. povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží zaslal společnosti BADI, s.r.o.

 4. Kupující odpovídá společnosti BADI, s.r.o. za snížení hodnoty zboží vyplývající z manipulace se zbožím, které je nad rámec zacházení nezbytného pro určení vlastností a funkčnosti zboží. Zboží musí být odesláno zpět nebo případně vráceno v nepoužitém a opětovně prodejném stavu a také v původním obalu.

 5. Formulář pro odstoupení od smlouvy (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 6. Je-li spolu se zbožím kupujícímu dán dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena se závaznou podmínkou. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, darovací smlouva týkající se takového dárku ztrácí svou účinnost a kupující je povinen vrátit dárek prodávajícímu spolu se zbožím.

VII. ZODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

 1. Prodávající odpovídá za vady prodávaného zboží po převzetí kupujícím, ke kterým dojde po jeho převzetí v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Podrobné podmínky odpovědnosti za vady jsou podrobně popsány v reklamačním řádu.

 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo na vady zasláním vadného zboží na adresu BADI, s.r.o., Scherera 12, 921 01 Piešťany, Slovensko. Zásilka nesmí být odeslána formou dobírky.

 3. Prodávané zboží musí mít požadované vlastnosti v souladu s právními předpisy, nesmí být vadné a musí zejména splňovat technické požadavky. Pokud se jedná o vadu, kterou lze opravit, má kupující právo na její bezplatné odstranění včas a řádným způsobem. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu opravit. V případě vady, kterou nelze opravit a která brání řádnému použití věci jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží, právo odstoupit od smlouvy nebo případně právo na přiměřenou slevu na zboží.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi společnosti BADSI, s.r.o. pro splnění účelu kupní smlouvy. Tímto účelem se rozumí zpracování objednávek doručených společnosti BADI, s.r.o. v rámci e-shopu, zatímco zpracování osobních údajů je nezbytné k tomu, aby společnost BADI, s.r.o. splnila své smluvní závazky vyplývající z kupní smlouvy.

 2. BADI, s.r.o. odpovídá za důvěrné zacházení se všemi uloženými osobními údaji registrovaných osob oznámených kupujícím v rámci registrace. Osobní údaje mohou být vymazány z databáze na žádost kupujícího. Zpracování osobních údajů kupujícího je prováděno striktně v souladu se zákonem stanovenými požadavky.

 3. Strany se dohodly, že kupující, pokud je fyzická osoba, je povinen oznámit prodávajícímu v pořadí jeho jméno a příjmení, stálou adresu včetně PSČ, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Strany se dohodly, že kupující, pokud je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v pořadí podle jeho obchodního jména, adresy sídla včetně PSČ, identifikačního čísla, telefonního čísla a e-mailové adresy. Kupující může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje a po přihlášení na webové stránky elektronického obchodu v sekci "Osobní údaje" zrušit svou registraci.

 4. Provozovatel je oprávněn zasílat osobní údaje zákazníků v rozsahu svých e-mailových adres používaných v rámci nákupů na webových stránkách internetového obchodu provozovateli portálu Heureka.sk za účelem vytvoření a zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem v rámci programu "Ověřeno zákazníky", do kterého je zapojen internetový obchod společnosti BADI, s.r.o. Správce portálu Heureka.sk je v pozici zpracovatele osobních údajů vůči společnosti BADI, s.r.o. podle § 8 zák.č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikacích a je učiněn po každém nákupu v internetovém obchodě. Provozovatel portálu Heureka.sk je oprávněn používat poskytnutou e-mailovou adresu výhradně za účelem generování a zasílání dotazníku spokojenosti v souladu s Obchodními podmínkami programu Ověřenými zákazníky, které jsou k dispozici na https://sluzby.heureka.sk/napoveda/dolezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.sk uchovává poskytnuté e-mailové adresy po dobu, po kterou je společnost BADI, s.r.o. zahrnuta do programu ověřených zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjadřuje svůj nesouhlas s zasíláním obchodních oznámení společnosti BADI, s.r.o. nebo přímo provozovateli portálu Heureka.sk, kde je mu dána možnost v každém jednotlivém dotazníku.

 5. Kupující souhlasí s odesláním informací týkajících se zboží, služeb nebo podnikání prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí s tím, že prodávající zašle obchodní oznámení na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 GDPR týkajícího se zpracování osobních údajů kupujícího za účelem zasílání obchodních záležitostí prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 6. Kupující souhlasí s uložením tzv. cookies do svého počítače. V případě, že lze nákup na e-shopu převést a povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy mohou být splněny bez uložení tzv. cookies na počítači kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

IX. KONTAKTY 

 1. Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti, může kupující kontaktovat telefonní linku: +421 948 526 922 ve všední dny od 9:00 do 16:00.

 2. Jakékoli dotazy může kupující zaslat na e-mailovou adresu: info@toymania.cz

 3. V případě odstoupení od smlouvy nebo nárokování odpovědnosti za vady prodaného zboží je možné zboží zaslat na adresu BADI, s.r.o., Scherera 12, 921 01 Piešťany, Slovensko. Zásilka nesmí být odeslána formou dobírky.​

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP

 1. Je-li kupní smlouva uzavřena písemně, musí být jakákoli změna kupní smlouvy písemná.

 2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude mít podobu e-mailových zpráv.

 3. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 4. Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

 5. Před odesláním objednávky bude kupující požádán, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, přečetl si je, porozuměl jim a plně s nimi souhlasí.

 6. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky, zatímco u konkrétní kupní smlouvy jsou podmínky platné ve verzi platné ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

 7. S ohledem na mimosoudní řešení stížností spotřebitelů se kupující s případem stížnosti může obrátit na dozorový úřad nebo státní dozorový úřad, zejména Slovenskou obchodní inspekci, která vykonává mimo jiné dohled nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy v rámci e-shopu.

 

 

Tyto VOP vstupují v platnost dnem zveřejnění www.toymania.cz nabývá účinku dnem 01.10. 2021.

 

Sledujte FACEBOOK
Disable
Sledujte INSTAGRAM
Disable
NAHORU