VRÁCENÍ A REKLAMACE

VRÁCENÍ ZBOŽÍ (ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY)

PROVOZOVATEL

je společnost BADI s.r.o., se sídlem na Hrachové 16/B, Bratislava, IČ: 44 358 695, DIČ: SK2022685577 , zapsaná v OR BA II., vl.č. 54318/B, odd. s.r.o., e-mail: info@toymania.cz (dále jen ,, prodávající ,,) o výkonu práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

SPOTŘEBITEL

se rozumí fyzická osoba, která neuzavírá obchodní smlouvy s prodávajícím v rámci předmětu svého podnikání.

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí po 14 dnech ode dne, kdy vy nebo vámi pověřená třetí strana s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatňování vašeho práva na odstoupení od smlouvy nás prosím informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jasným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Za tímto účelem můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE. Ochranná lhůta je zachována, pokud zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před vypršením lhůty pro odstoupení od smlouvy.

CO MÁM DĚLAT PŘI VRACENÍ ZBOŽÍ?
1. Vždy máte právo odstoupit od nákupu do 14 dnů, bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná dnem dodání posledního zboží z vaší objednávky.

2. Vyplňte formulář pro vrácení (nezapomeňte vyplnit důvod vrácení, který nejlépe vystihuje, proč zboží vracíte). Stáhněte si formulář ZDE

3. Nenosené a nepoužité zboží vložte do původní krabice /obalu/ spolu s kopií faktury a vyplněným formulářem. Krabici vhodně zabalte, aby nedošlo k poškození nebo poškození jejího obsahu během přepravy. Pro tento účel se nejlépe používá balicí fólie, papír, plastový sáček nebo větší krabice. (Prosím, nelepte původní krabici, kterou byste znehodnotili!). Vezměte prosím na vědomí, že formulář pro vrácení zboží musí být vždy přiložen ke zboží. Ujistěte se, že jste ve formuláři uvedli i číslo účtu (IBAN) pro finanční náhradu za vrácené zboží.

4. Zboží zasílejte na: TOYMANIA.CZ, Obchodní 1569, 688 01 Uherský Brod, Česká republika

5. Za žádných okolností neposílejte zboží na dobírku. V tomto případě nebude zboží převzato! (Doporučujeme zboží zaslat tak, aby jste ho mohli sledovat a taktéž pojistit na cenu hodnoty zboží). Náklady spojené s odesláním zboží zpět na naši výše uvedenou adresu hradí vždy zákazník.

6. Po obdržení zásilky a kontrole zboží vrátíme peníze za zboží na účet, který jste poskytli.

DŮLEŽITÉ: Jak bylo uvedeno výše, kupující/zákazník/ snáší veškeré náklady na dopravu související s vrácením zboží.

Důležité informace:
1. Výrobek, který vrátíte, nesmí být použitý, poničený ani opotřebovaný.
2. Náklady na odeslání produktu nese zákazník.

KDO HRADÍ NÁKLADY NA DOPRAVU PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ?
Vezmite prosím na vedomie, že všetky náklady spojené s vrátením tovaru sú zodpovednosťou zákazníka, pokiaľ sa nejedná o uznanú reklamáciu.
Náklady na spiatočnú dopravu sú na náklady zákazníka a sú nevratné.

Adresu najdete v předchystané vratce ZDE.
Zboží zašete, prosím, na adresu: TOYMANIA.CZ, Obchodní 1569, 688 01 Uherský Brod, Česká republika

V případě potřeby kontaktujte naši zákaznickou podporu a poraďte se:
• telefonicky na čísle +421 948 526 922 (pondělí až pátek od 9:00 do 16:00),
• nebo e-mailem na info@toymania.cz.


REKLAMAČNÍ ŘÁD

ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE - FORMULÁŘ KE STAŽENÍ ZDE

1.1. V případě vady zboží, kterou lze odstranit, má kupující právo na její bezplatné odstranění včasným a řádným způsobem. Prodávající je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu.

1.2. Namísto odstranění vady může kupující požadovat výměnu zboží nebo, pokud se vada týká pouze části zboží, výměnu dílu, pokud to prodávajícímu nezpůsobí nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

1.3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady nahradit vadné zboží novým zbožím, pokud to kupujícímu nezpůsobuje vážné nepříjemnosti.

1.4. V případě vady zboží, kterou nelze odstranit a která brání řádnému použití zboží jako zboží bez vady, má kupující právo zboží vyměnit nebo má právo odstoupit od kupní smlouvy. Stejná práva má kupující, i když jde o vady odstranitelné, pokud kupující nemůže zboží řádně používat z důvodu opětovného vzniku vady po opravě nebo z důvodu většího počtu vad.

1.5. V případě jiných neodstranitelných vad má kupující nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží.

1.6. Prodávající seznámil kupujícího o jeho právech podle § 622 Občanského zákoníku a o právech podle § 623 Občanského zákoníku umístěním těchto obchodních podmínek na příslušnou podstránku elektronického obchodu prodávajícího a kupující měl možnost si je přečíst v době před odesláním objednávky.

1.7. Prodávající odpovídá za vady zboží v souladu s platnými předpisy Slovenské republiky a kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo určené osoby. Informace o určených osobách a servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záruční karty nebo poskytnuty prodávajícím kupujícímu na vyžádání telefonicky nebo e-mailem.

1.8. Platné reklamační podmínky prodávajícího, tj. čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, se vztahují na vyřizování reklamací. Kupující byl řádně informován o reklamačních podmínkách a o způsobu reklamace zboží, včetně podrobností o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provedení záručních oprav v souladu s § 18 odst.1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") v období před uzavřením kupní smlouvy umístěním těchto obchodních a reklamačních podmínek na příslušnou podstránku elektronického obchodu prodávajícího a kupující si je měl možnost přečíst v době před odesláním objednávky.

1.9. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího formou elektronického obchodu na internetových stránkách prodávajícího.

1.10. Kupující má právo požadovat od prodávajícího odpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vadu, za které je výrobce, dodavatel nebo prodávající odpovědný, je kryt zárukou a bylo zakoupeno od prodávajícího.

1.11. Pokud zboží vykazuje vadu, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího v souladu s § 18 odst. 2 Zákona dodáním zboží do provozovny prodávajícího a dodáním prodávajícímu vyjádření ochoty kupujícího uplatnit své právo podle bodů 1.1 až 1.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek (dále jen "oznámení o reklamaci"), např. ve formě vyplněného reklamačního formuláře, který je umístněný na podstránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající doporučuje pojistit zboží při jeho odeslání k reklamaci. Zásilku na dobírku prodejce nepřebírá. Kupující je povinen pravdivě uvést všechny požadované informace v oznámení o reklamaci, zejména přesně uvést druh a rozsah vady zboží; kupující rovněž uvede, které ze svých práv podle ust. § 622 a 633 Občanského zákoníku uplatňuje. Kupující má rovněž právo uplatnit reklamaci u osoby oprávněné výrobcem zboží k provedení záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listu nebo zaslán kupujícímu na jeho žádost prodávajícím.

1.12. Reklamační řízení týkající se zboží, které může být dodáno prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou kumulativně splněny všechny tyto podmínky:

a) doručení Oznámení o reklamaci prodávajícímu,
b) doručení reklamovaného zboží prodávajícímu nebo určené osobě,
c) dodání přístupových kódů, hesel atd. k reklamovanému zboží prodávajícímu, pokud jsou tyto údaje nezbytné pro řádné vyřízení reklamace;

1.13. Je-li předmětem reklamace zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudováno, je kupující kromě splnění podmínek podle bodů 1.12(a) a (c) těchto reklamační a obchodních podmínek povinen poskytnout veškerou nezbytnou pomoc při kontrole reklamované věci prodávajícím nebo třetí osobou určenou prodávajícím. Reklamační řízení týkající se zboží, které nelze objektivně doručit prodávajícímu nebo které je pevně zabudované, začíná dnem, kdy byla kontrola zboží provedena podle první věty. Pokud však prodávající nebo třetí osoba, kterou určil, navzdory nezbytné spolupráci, kterou kupující poskytl, nezajistí, aby kontrola byla provedena v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 dnů od obdržení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu, začíná reklamační řízení dnem obdržení Oznámení o uplatnění reklamace prodávajícímu.

1.14. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o reklamaci zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. formou e-mailu nebo písemně, ve kterém je povinen přesně identifikovat reklamované vady zboží a znovu informovat spotřebitele o jeho právech podle ustanovení 1.1 až 1.3 těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 622 občanského zákoníku) a právech, vyplývající z bodů 1.4 až 1.5 těchto obchodních a reklamačních podmínek (ust. § 623 občanského zákoníku). Je-li reklamace učiněna prostřednictvím komunikace na dálku, je prodávající povinen neprodleně doručit kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace; není-li možné potvrzení doručit neprodleně, musí být doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení reklamace nemusí být doručeno, pokud má kupující možnost reklamaci uplatnit jiným způsobem.

1.15. Kupující je oprávněn se rozhodnout, která ze svých práv ve smyslu § 622 a § 623 Občanského zákoníku uplatní, a zároveň je povinen neprodleně informovat prodávajícího o svém rozhodnutí. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv podle ust. § 622 a § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) Zákona neprodleně, ve složitějších případech do 3 dnů od zahájení reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud je nutné komplexní technické vyhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne podání reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamací neprodleně vybaví, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřešit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace.. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo má právo vyměnit zboží za nové zboží.

1.16. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnit do prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající reklamaci urovnat odmítnutím pouze na základě znaleckého posudku nebo stanoviska vydaného oprávněnou, autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "znalecké posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek znaleckého posudku nesmí prodávající požadovat, aby kupující snášel náklady na odborné posouzení zboží nebo jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.

1.17. Pokud kupující reklamaci na výrobek uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, je osoba, která reklamaci vyřizovala, povinna uvést v dokladu o vyřízení reklamace kde může kupující zboží zaslat k odbornému posouzení. Pokud kupující zašle zboží k odbornému posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, nese náklady na odborné posouzení zboží, jakož i jakékoli další související účelově vynaložené náklady, kupující bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Prokáže-li kupující odborným posouzením odpovědnost prodávajícího za vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během odborného posouzení zboží záruční doba neplyne. Prodávající je povinný kupujícímu do 14 dnů ode dne opětovné reklamace zboží zaplatit za veškeré náklady vzniklé za odborné posouzení zboží, jakož i veškeré související náklady, které mu vznikly. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

1.18. Kupující nemá právo uplatnit právo na odpovědnost za vady, se kterými prodávající seznámil kupujícího v době uzavření smlouvy nebo o kterých musel být s ohledem na okolnosti, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, seznámen.

1.19. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží jiným bezchybným zbožím se stejnými nebo lepšími technickými parametry, pokud to kupujícímu nezpůsobí významné nepříjemnosti.

1.20. Prodávající neodpovídá za vady zboží:

a) v případě zjevné vady, kterou kupující mohl zjistit kontrolou zásilky při dodání zboží a o které neinformoval zástupce prodávajícího v souladu s bodem 5.8 těchto reklamačních a obchodních podmínek;

b) pokud kupující neuplatnil své právo na odpovědnost prodávajícího za vadu zboží do konce záruční doby zboží,

c) pokud je vadou zboží mechanické poškození zboží způsobené kupujícím,

d) pokud vada zboží vznikla použitím zboží za podmínek, které neodpovídají svou intenzitou, vlhkostí, chemickým a mechanickým vlivům přirozenému prostředí použití zboží,

e) pokud vada zboží vznikla neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,

f) je-li vada zboží způsobena poškozením zboží nadměrnou zátěží nebo použitím v rozporu s podmínkami stanovenými v návodu nebo obecnými zásadami běžného užívání zboží,

g) je-li vada zboží způsobena poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,

h) je-li vada zboží způsobena poškozením zboží náhodným zničením nebo náhodným poškozením,

i) pokud byla vada zboží způsobena neprofesionálním zásahem , poškozením vodou, požárem, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jinou vyšší mocí,

j) pokud vada zboží vznikla zásahem do zboží nepovolanou osobou.

1.21. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

a) předáním opraveného zboží;

b výměnou zboží;

c) vrácením kupní ceny zboží,

d) vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží;

e) písemnou výzvou prodávajícího k převzetí stanoveného plnění,

f) odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

1.22. Prodávající je povinen o způsobu stanoveného plnění reklamace vydat písemný doklad kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace osobně, prostřednictvím poskytovatele poštovních nebo kurýrních nebo doručovacích služeb. Prodávající bude informovat kupujícího o výsledku reklamace ihned po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu spolu se zbožím, popř. e-mailem, odešle doklad o vybavení reklamace.

1.23. Záruční doba je 24 měsíců od data dodání zboží, pokud se záruční doba ve zvláštních případech neliší. Produkty sportovní výživy, potraviny v dárkových koších a krmivech pro zvířata mají minimální dobu trvanlivosti delší než 2 měsíce před datumem spotřeby, v případě kratší exspirační doby prodávající kontaktuje kupujícího telefonicky nebo e-mailem a zásilka je zasílána pouze se souhlasem kupujícího.

1.24. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl zboží z důvodu záruční opravy zboží využít.

1.25. V případě výměny zboží za nové obdrží kupující doklad s informacemi o výměně zboží a veškeré další reklamace jsou uplatněny na základě kupní smlouvy a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové, začne záruční doba platit opět od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

1.26. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena dle rozhodnutí kupujícího podle bodu 1.15. těchto reklamací a obchodních podmínek takto:

a) prodávající zajistí odstranění vady, nebo
b) prodávající vadné zboží vymění.

1.27. Pokud jde o odstranitelnou vadu a kupující podle bodu 1.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek bezodkladně neurčí, jak má být reklamace vyřízena, prodávající reklamaci vyřídí odstraněním vady.

1.28. V případě vady, kterou nelze odstranit, nebo jednu vícekrát se opakující odstranitelnou vadu nebo většího počtu různých odstranitelných vad, které brání řádnému použití zboží jako bez vad, prodávající v návaznosti na rozhodnutí kupujícího podle bodu 1.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci vyřídí následujícím způsobem:

a výměnu zboží za jiné funkční zboží se stejnými nebo lepšími technickými parametry, nebo

b) pokud prodávající nemůže zboží vyměnit za jiné, reklamaci vyřeší vrácením kupní ceny zboží.

1.29. V případě vady, kterou nelze odstranit, nebo jednu vícekrát se opakující odstranitelnou vadu nebo většího počtu různých odstranitelných vad, které brání řádnému použití zboží jako vadného a kupující bezodkladně neurčí podle bodu 1.15. těchto reklamačních a obchodních podmínek jakým způsobem má být reklamace vyřízená, prodávající reklamaci vyřídí výměnou zboží za jiné funkční zboží stejných a nebo lepších parametrů.

1.30. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v Oznámení o uplatnění reklamace a v potvrzení o uplatnění reklamace zboží podle odstavce 1.14. těchto reklamačních a obchodních podmínek.

1.31. Pro účely reklamace se má za to, že vícekrát opakovanou odstranitelnou vadou se považuje stejná vada, která vznikne více než dvakrát.

1.32 Pro účely reklamace se má za to, že se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.

1.33. Právo kupujícího uplatnit reklamaci na vadu zboží zaniká po uplatnění práva a požádání prodávajícího o odstranění vady zboží podle bodu 1.1. těchto reklamačních a obchodních podmínek. Bez ohledu na výsledek reklamace již není oprávněn tuto samou jedinečnou vadu ( ne vadu stejného druhu ) reklamovat opětovně.

1.34. Kupující – spotřebitel – má právo kontaktovat prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na info@toymania.cz), pokud není spokojen se způsobem, jakým prodávající vyřídil reklamaci, nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost negativně nebo na ni neodpoví do 30 dnů od odeslání, spotřebitel má právo předložit návrh na zahájení alternativního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt AŘS") podle zákona č. 391/2015 Z.z. SUbjekty AŘS jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel předložit způsobem stanoveným podle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

1.35 Spotřebitel může rovněž podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je k dispozici online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

1.36 Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské, pracovní nebo profesní činnosti. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícím ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se nevztahuje na spory, u které hodnota sporu nepřesahuje 20 EUR. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat, aby spotřebitel zaplatil poplatek za zahájení alternativního řešení sporů až do výše 5 EUR včetně DPH.

 

Sledujte FACEBOOK
Disable
Sledujte INSTAGRAM
Disable
NAHORU